مطالعات آب :
 
- تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل PH, EH, co , ، شوری و دما
 
 
- آنالیز آب در سه سطح (عمق، میانی و سطحی) به منظور تعیین درصد عناصر
 
 
- تهیه اطلس نقشه های توزیع پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و همچنین توزیع عناصر در آب
 
 
 

ورقه 1:100.00 چابهار

گزارش آب خلیج چابهار

-

ترانه شارمد

بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه

1:100.000 بهشهر

تهیه اطلس گزارش آب بهشهر

-

ترانه شارمد

بابک آرین پور

برداشت نمونه تا عمق 30 متری  دراعماق مختلف تهیه اطلس وبدنبال آن گزارش مربوطه.

ورقه بندر انزلی

تهیه اطلس آب بندر انزلی همراه با گزارش آب

-

ترانه شارمد

بابک آرین پور

برداشت نمونه آب    تا عمق 30 متری در اعماق مختلف تهیه اطلس وبدنبال آن گزارش مربوطه.

ورقه آب رشت

تهیه اطلس آب رشت همراه با گزارش آب رشت

ترانه شارمد

بابک آرین پور

برداشت نمونه آب    تا عمق 30 متری در اعماق مختلف تهیه اطلس وبدنبال آن گزارش مربوطه.