نام نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1383
عنوان : تهیه اطلس آب رشت همراه با گزارش آب رشت
شرح مختصر :
برداشت نمونه آب تا عمق 30 متری در اعماق مختلف تهیه اطلس وبندبال آن گزارش مربوطه.