نام نویسنده : ترانه شارمد - بابک آرین پور
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : مرداد 1384
عنوان : تهیه اطلس آب بندر انزلی همراه با گزارش آب
شرح مختصر :
برداشت نمونه آب تا عمق 30 متری در اعماق مختلف تهیه اطلس وبندبال آن گزارش مربوطه.