نام نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : خرداد 1386
عنوان : تهیه اطلس گزارش آب بهشهر
شرح مختصر :
برداشت نمونه تا عمق 30 متری دراعماق مختلف تهیه اطلس وبدنبال آن گزارش مربوطه.