نام نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1385
عنوان : گزارش آب خلیج چابهار
شرح مختصر :
برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه