نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  تهیه اطلس گزارش آب بهشهر
...
تاریخ نشر : خرداد 1386
  گزارش آب خلیج چابهار
...
تاریخ نشر : دى 1385
  تهیه اطلس آب بندر انزلی همراه با گزارش آب
...
تاریخ نشر : مرداد 1384
  تهیه اطلس آب رشت همراه با گزارش آب رشت
...
تاریخ نشر : دى 1383